01aleph 02bet 03gimmel 04dalet 05hey 06vav 07zayin 08chet 09tet 10yod 11kaf 12lamed 13mem 14nun 15samech 16ayin 17pe 18tzade 19qof 20resh 21shin 22tav